Положення про Третейський суд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Загальних зборів Учасників

АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ»

№ 2 від «02» жовтня 2013 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

ПРИ АСОЦІАЦІЇ  «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ»

1. Загальні положення

1.1. ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ» (далі – Третейський суд) є самостійним, недержавним, незалежним, постійно діючим третейським судом, що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про третейські суди», Регламенту ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ ПРИ АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ» та цього Положення.

1.2. Третейський суд утворюється без статусу юридичної особи.

1.3. Утворення і діяльність Третейського суду не є підприємницькою діяльністю.

1.4. Найменування Третейського суду є його невід’ємною ознакою і може бути використане повністю чи частково у випадках передбачених чинним законодавством України.

1.4.1. Повне найменування:

– українською мовою – ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ»;

– англійською мовою – CONSTANTLY OPERATING COURT OF ARBITRATION DURING ASSOCIATION «ASSOCIATION OF LEGAL COMPANIES OF UKRAINE».

1.5. Засновником Третейського суду є АСОЦІАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ» (далі Асоціація).

1.6. Загальні збори Учасників Асоціації затверджують це Положення, Регламент Третейського суду та Список третейських суддів, сприяють діяльності Третейського суду.

1.7. Засновник забезпечує Третейський суд всім необхідним рухомим і нерухомим майном для забезпечення його нормальної роботи.

1.8. Місцезнаходження Третейського суду: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі, 50, каб. 32.

2. Завдання Третейського суду

2.1. Завданням Третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

3. Принципи організації та діяльності Третейського суду

3.1. Третейський суд утворюється та діє на принципах:

3.1.1. законності;

3.1.2. незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові;

3.1.3. рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і Третейським судом;

3.1.4. змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

3.1.5. обов’язковості для сторін рішень Третейського суду;

3.1.6. добровільності утворення Третейського суду;

3.1.7. добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;

3.1.8. арбітрування;

3.1.9. самоврядування третейських суддів;

3.1.10. всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;

3.1.11. сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

4. Право передачі спору на розгляд Третейського суду

4.1. Юридичні та/або фізичні особи мають право передати на розгляд Третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди». Спір може бути переданий на розгляд Третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди чи третейського застереження, які відповідають вимогам Закону України «Про третейські суди».

4.2. Спір може бути переданий на вирішення Третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

4.3. Третейський суд може розглядати будь-які справи, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, за винятком:

4.3.1. справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових актів;

4.3.2. справ у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб;

4.3.3. справ, пов’язаних з державною таємницею;

4.3.4. справ у спорах, що виникають із сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

4.3.5. справ про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом;

4.3.6. справ, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація, казенне підприємство;

4.3.7. справ  у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

4.3.8. справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

4.3.9. справ у спорах, що виникають з трудових відносин;

4.3.10. справ, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цих товариств;

4.3.11. інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню виключно судами загальної юрисдикції або Конституційним Судом України;

4.3.12. справ, коли хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України;

4.3.13. справ, за результатами розгляду яких виконання рішення Третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної  влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень;

4.3.14. справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

4.4. Питання про компетенцію Третейського суду в кожній конкретній справі в порядку, визначеному Регламентом Третейського суду, вирішується Головою Третейського суду.

5. Судді Третейського суду

5.1. Формування складу Третейського суду здійснюється з осіб, що є третейськими суддями.

5.2. Судді Третейського суду обираються Загальними зборами Учасників Асоціації терміном на п’ять років.

5.3. Третейським суддею може бути обрана особа, що має належну освіту, володіє знанням та досвідом, необхідними для розгляду третейських спорів, і відповідає встановленим законом вимогам до третейських суддів.

5.4. Кандидатури третейських суддів подаються Президентом Асоціації на розгляд Загальних зборів Учасників Асоціації. Пропозиції стосовно кандидатур в письмовому вигляді надаються Учасниками Асоціації та кандидатами самостійно Президенту Асоціації і повинні містити такі відомості про кандидата:

– прізвище, ім’я та по батькові;

– дата народження;

– освіта та отримана спеціальність;

– останнє місце роботи та перелік підприємств, організацій, установ, в яких кандидат прямо чи опосередковано має фінансові, майнові та інші інтереси, що можуть впливати на неупередженість судді;

– дані про практичний досвід роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю;

– дані про притягнення до кримінальної відповідальності;

– письмову згоду кандидата про включення його до Списку третейських суддів та про обов’язковість участі в роботі Третейського суду згідно цього Положення та Регламенту Третейського суду.

5.5. Загальні збори Учасників Асоціації затверджують Список третейських суддів Третейського суду, в якому зазначається: прізвище, ім’я та по-батькові третейського судді, дата його народження, освіта, отримана спеціальність, останнє місце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю.

5.6. Не можуть включатися до Списку третейських суддів, особи які відповідно до Закону України «Про третейські суди» не можуть бути третейськими суддями, а саме:

5.6.1. особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;

5.6.2. особи, які не мають кваліфікації, визначеної у Регламенті Третейського суду;

5.6.3. особи, які мають судимість;

5.6.4. особи, визнані в судовому порядку недієздатними;

5.6.5. судді судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України.

5.7. Загальні збори Учасників Асоціації мають право прийняти рішення про дострокове припинення статусу третейського судді.

5.8. Загальні збори Учасників Асоціації зобов’язані розглянути питання про дострокове припинення статусу третейського судді у випадку одержання відомостей про:

5.8.1. несумлінне виконання третейським суддею своїх обов’язків, включаючи неодноразову відмову без поважних причин від виконання обов’язків третейського судді;

5.8.2. порушення ним вимог Закону України «Про третейські суди», цього Положення, Регламенту Третейського суду, правил та звичаїв ділового обороту.

5.9. Повноваження третейського судді припиняються:

5.9.1. у разі подання ним відповідної заяви, яка задоволена Засновником;

5.9.2. у разі відводу чи самовідводу відповідно Закону України «Про третейські суди»;

5.9.3. у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5.9.4. у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;

5.9.5. у разі його смерті, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим рішенням суду, що набрало законної сили.

6. Організаційна структура Третейського суду

6.1. Третейський суд очолює Голова Третейського суду, який обирається Загальними зборами Учасників Асоціації зі складу третейських суддів строком на 5 (п’ять) років. У відсутність Голови його повноваження здійснюються заступником Голови Третейського суду, який призначається розпорядженням Голови Третейського суду зі списку третейських суддів Третейського суду.

6.2. Голова Третейського суду:

6.2.1. без спеціального доручення представляє Третейський суд в його відносинах з третіми особами в Україні і за кордоном;

6.2.2. організовує діяльність Третейського суду;

6.2.3. скликає Збори третейських суддів та виконує функції головуючого на Зборах;

6.2.4. підписує рішення Зборів третейських суддів та інші документи, прийняті Зборами;

6.2.5. приймає заяви про відвід третейських суддів, передає їх на розгляд складу Третейського суду, бере участь в розгляді питання про відвід третейського судді;

6.2.6. вирішує питання про прийняття заяви про відвід третейського судді у випадку пропущення строку, встановленого для її подання;

6.2.7. здійснює інші повноваження, встановлені цим Положенням, Регламентом Третейського суду та чинним законодавством України.

6.3. Голова Третейського суду видає накази і розпорядження з питань, що належать до його повноважень.

6.4. Функції заступника Голови Третейського суду визначаються Головою Третейського суду.

6.5. Голова Третейського суду і його заступник мають право бути третейськими суддями при розгляді спорів Третейським судом.

6.6. Організаційне забезпечення діяльності Третейського суду здійснюється Секретаріатом Третейського суду. Секретаріат очолює відповідальний секретар, який призначається Президентом Асоціації строком на 2 роки.

6.7. Відповідальний секретар у відповідності до цього Положення та Регламенту Третейського суду:

6.7.1. організовує діловодство в Третейському суді, здійснює приймання документів до Третейського суду та розсилання документів Третейського суду, веде облік кореспонденції;

6.7.2. забезпечує інформування третейських суддів про надходження заяв, клопотань у справах третейського розгляду, витребування справ компетентними судами та результати розгляду справ щодо оскарження рішень Третейського суду та видачі виконавчих документів;

6.7.3. забезпечує інформування учасників третейського розгляду про хід розгляду справи, час та місце розгляду, ухвали та рішення Третейського суду;

6.7.4. розглядає позовні заяви на предмет їх відповідності вимогам Регламенту Третейського суду та надсилає позивачу повідомлення про необхідність усунення недоліків в позовній заяві;

6.7.5. роз’яснює сторонам процедурні питання діяльності Третейського суду;

6.7.6. здійснює ведення та зберігання судових справ Третейського суду;

6.7.7. надає судові справи на запит компетентних судів;

6.7.8. здійснює облік витрат, пов’язаних з третейським розглядом;

6.7.9. подає Засновникові Третейського суду заяви та подання з питань діяльності Третейського суду;

6.7.10. виконує функції секретаря в третейському розгляді;

6.7.11. здійснює підготовчу роботу при скликанні Зборів третейських суддів;

6.7.12. здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту Третейського суду.

6.8. При здійсненні покладених на нього функцій відповідальний секретар підпорядковується Голові Третейського суду.

7. Самоврядування третейських суддів

7.1. Для представництва та захисту інтересів третейських суддів Третейського суду утворюються органи третейського самоврядування.

7.2. Органом самоврядування третейських суддів Третейського суду є Збори третейських суддів, які скликаються по мірі необхідності, але не менше одного разу на рік.

7.3. Головою Зборів третейських суддів є Голова Третейського суду.

7.4. До компетенції Зборів третейських суддів відносяться:

7.4.1. аналіз практики правозастосування при розгляді спорів Третейським судом;

7.4.2. питання організації методичної роботи;

7.4.3. вибір делегатів на Всеукраїнський з’їзд третейських суддів;

7.4.4. надання рекомендацій Загальним зборам Учасників Асоціації щодо включення кандидатур у Список третейських суддів;

7.4.5. інші питання, які стосуються діяльності Третейського суду та внесені до порядку денного Зборів третейського суду на вимогу не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.

7.5. Збори третейських суддів є правомочними, якщо на них присутні не менше як 1/2 від загальної кількості третейських суддів.

7.6. Рішення Зборів третейських суддів є прийнятими в разі, якщо за них проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на Зборах.

7.7. Рішення Зборів третейських суддів оформлюються протоколами.

7.8. Порядок ведення Зборів третейських суддів та порядок денний Зборів визначається Головою Зборів. До порядку денного включаються також будь-які питання, якщо цього вимагають не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.

8. Організація роботи Третейського суду

8.1. Третейський суд розглядає спори в складі, що визначається згідно Регламенту Третейського суду.

8.2. Розгляд спорів здійснюється у відповідності до Закону України «Про третейські суди» та Регламенту Третейського суду.

8.3. Спір вирішується за місцем знаходження Третейського суду, або у іншому місці, визначеному в Третейській угоді сторонами.

9. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду

9.1. Діяльність Третейського суду припиняється у випадку припинення діяльності (ліквідації) Засновника Третейського суду – АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ» у встановленому законодавством порядку.

9.2. Діяльність Третейського суду може бути припинена за рішенням Загальних зборів Учасників Асоціації у інших випадках, зокрема, економічної недоцільності подальшого існування Третейського суду.

9.3. Діяльність Третейського суду припиняється також за рішенням компетентного суду у випадках, передбачених законом.

9.4. При припиненні діяльності Третейського суду Засновник зобов’язаний забезпечити закінчення провадження у справах, що є на розгляді Третейського суду, та врегулювання всіх зобов’язань, що випливають з діяльності Третейського суду.

9.5. При припиненні діяльності Третейського суду Засновник забезпечує збереження в порядку, встановленому законодавством, документів і справ Третейського суду.

9.6. Майно, передане Засновником Третейському суду, а також матеріали третейських судових справ передаються Засновнику Третейського суду, що підтверджується актом приймання-передачі.

10. Прикінцеві положення

10.1. У випадках, що не врегульовані цим Положенням, застосовуються норми Закону України «Про третейські суди», інші акти чинного законодавства України.

10.2. Тлумачення термінів Положення здійснюється у відповідності до Закону України «Про третейські суди», актів чинного законодавства України.