Положення про юридичну школу

Затверджено та введено в дію

Наказом № 1-Ш Голови АБ Вічинюка

від «29» вересня 2016 р.

М.А. Вічинюк

 ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЮРИДИЧНУ ШКОЛУ «
ULTIMA RATIO» ПРИ АДВОКАТСЬКОМУ БЮРО ВІЧИНЮКА

 

І. Загальні положення

 

1.1. Юридична школа «ULTIMA RATIO» при Адвокатському бюро Вічинюка (надалі юридична школа) є структурним підрозділом АБ Вічинюка, що створюється як база для практичного навчання осіб які здобувають, або здобули вищу юридичну освіту у вищих навчальних закладах України та уклали з АБ Вічинюка договір про надання освітніх послуг (надалі – консультанти).

1.2. У своїй діяльності юридична школа керується законодавством України, Статутом АБ Вічинюка та Положенням про неї, затвердженим керівником АБ Вічинюка та іншими нормативно-правовими та локальними актами.

1.3. Юридична школа не є юридичною особою.

1.4. Юридична школа, як структурний підрозділ, може мати відповідні штампи і бланки з власним найменуванням.

1.5. Юридична школа, для досягнення своїх цілей, користується майном АБ Вічинюка.

ІІ. Мета та завдання юридичної школи при АБ Вічинюка

2.1. Метою юридичної школи є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок консультантів;
 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів та випускників вищих навчальних закладів України у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • впровадження в навчальний процес студентів вищих навчальних закладів елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

2.2. Основні завдання юридичної школи:

 • надання консультантам юридичної школи можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій та інших послуг;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування консультантів з фахівцями -практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та адвокатами з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною школою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

2.3. Відповідно до мети та завдань юридичної школи АБ Вічинюка, для її повного та ефективного функціонування, керівництво юридичної школи і АБ Вічинюка організовує й забезпечує:

 • проведення теоретичних та практичних занять за результатами
  діяльності юридичної школи;
 • проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально -практичних заходів;
 • надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України;
 • проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;
 • підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;
 • співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;
 • проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики
  України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;

ІІІ. Принципи діяльності юридичної школи

 

3.1. Юридична школа діє за принципами:

 • поваги до права, справедливості, людської гідності;
 • спрямованості на захист прав і свобод людини;
 • гуманізму;
 • законності та верховенства права;
 • об’єктивності;
 • безоплатності надання правової допомоги;
 • конфіденційності;
 • компетентності та добросовісності.

ІV. Організація діяльності юридичної школи

 

4.1. Загальне керівництво юридичною школою, здійснює керівник АБ Вічинюка та, за наявності відповідної посади, керівник юридичної школи.
4.2. Керівник юридичної школи призначається на посаду наказом керівника АБ Вічинюка.

4.3. Структуру та чисельність співробітників юридичної школи визначає керівник АБ Вічинюка.

4.4. Консультантами юридичної школи є студенти старших курсів, що навчаються за напрямом “Право” та надають правову допомогу під керівництвом кураторів. Порядок і строк їх участі у роботі юридичної школи, та кількість консультантів визначається відповідним Положенням про юридичну школи.

4.5. Куратори та інші особи (працівники АБ Вічинюка, тощо) є особи, які надають необхідну теоретичну підтримку консультантам: вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до консультанта, а також забезпечують теоретичну підготовку, здійснюють контроль за діяльністю консультантів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики, та призначаються керівником АБ Вічинюка.

4.6. Вимоги до організації роботи юридичної школи:

 • АБ Вічинюка створює та забезпечує належні умови для функціонування юридичної школи;
 • інформація про роботу юридичної школи та Положення про юридичну школу АБ Вічинюка оприлюднюються на сайті АБ Вічинюка: http://www.vgp-ukraine.org.ua/, а також розміщується у приміщенні, у якому розташована юридична школа, у місцях, зручних для вільного доступу громадян;
 • юридична школа повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті;
 • юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання відразу під час приймання клієнта та у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання може встановлюватись інший строк і порядок розгляду звернення громадянина України;
 • клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної школи або керівнику АБ Вічинюка свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.
 • юридична школа з певних причин може відмовитись від надання послуг Клієнту.

4.7. Реєстрація обліку приймання громадян консультантами здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації та при наявності відповідного технічного обладнання – комп’ютерної реєстрації.

V. Права та обов’язки консультантів

 

5.1. Приймання консультанта до юридичної школи здійснюється на основі конкурсного відбору. Умови конкурсу встановлюються юридичною школою АБ Вічинюка.

5.2. Консультант має право:

 • одержувати знання та практичні навички для застосування на практиці і використання у майбутній професії;
 • одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде юридична школа, брати участь в їхньому обговоренні; бути присутніми при розгляді справ, котрими займаються інші консультанти;
 • користуватися правовими базами даних юридичної школи;
 • брати участь в акціях, кампаніях, проектах, програмах та інших заходах, організованих юридичною школою;
 • брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності юридичної школи та надавати пропозиції керівництву юридичної школи щодо вдосконалення її роботи.

5.3. Студент-консультант юридичної школи зобов’язаний:

 • відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної школи;
 • постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;
 • вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;
 • дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;
 • точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва, прийняті у межах його компетенції;
 • чергувати в юридичній школі за встановленим графіком, брати участь у консультуванні громадян;
 • згідно з дорученням керівництва юридичної школи та відповідно до вимог чинного законодавства, брати участь у веденні справ клієнтів юридичної школи у відповідних органах та установах;
 • у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями юридичної школи;
 • надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи.

VI. Матеріально-технічна база юридичної школи

 

6.1. АБ Вічинюка надає для юридичної школи приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації роботи школи, здійснення приймання відвідувачів з метою надання правової допомоги.

6.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності юридичної школи можуть надаватися комп’ютери, які дозволяють працювати з правовими базами даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв’язку, меблі, канцелярське приладдя тощо. Також дозволяється консультантам використовувати власні комп’ютери та інші технічні засоби.

 

VII. Фінансування юридичної школи

 

7.1. Фінансування юридичної школи здійснюється за рахунок коштів АБ Вічинюка, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

VIII. Прикінцеві положення

 

            8.1. Правовідносини не врегульовані даним положенням регулюються чинним законодавством України, та локальними актами АБ Вічинюка.

            8.2. Дане положення складається з 8 – розділів та викладене на 4 сторінках, та підлягає затвердженню наказом керівника АБ Вічинюка.