Статут Асоціації “Об’єднання юридичних компаній України”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Загальниз зборів Учасників

АСОЦІАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ»

№ 3 від «25» листопада 2013 року

СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ                   

1.       Загальні положення 

1.1. АСОЦІАЦІЯ “ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ” (далі Асоціація) є договірним об’єднанням підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних осіб, яка на засадах добровільності та рівноправності утворена відповідно до чинного законодавства України, з метою координації господарської діяльності Учасників Асоціації без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

1.2. Асоціація створена відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції» і діє згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Цей Статут розроблено з дотриманням Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України N 511-р від 30.11.2006 р.

1.4. Асоціація створена без мети отримання прибутку. Засновники (Учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

1.5. Асоціація у відповідності до організаційно-правової форми об’єднань підприємств визначається господарською асоціацією.

1.6. Асоціація створена рішенням Загальних Зборів уповноважених представників підприємств-Засновників, які займаються наданням юридичних послуг (послуг в сфері права).

1.7. Членство в Асоціації не накладає на її Учасників ніяких обмежень щодо їх власної господарської та будь-якої іншої діяльності.

1.8. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування.

1.9. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законами України, цим Статутом, іншими нормативно-правовими актами України.

1.10. Найменування Асоціації є її невід’ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково у випадках передбачених чинним законодавством України.

1.11. Повне найменування:

– українською мовою – АСОЦІАЦІЯ “ОБ’ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ”;

– англійською мовою – ASSOCIATION “ASSOCIATION OF LEGAL COMPANIES OF UKRAINE”.

1.12. Місцезнаходження Асоціації: Україна, Волинська обл., м. Луцьк, проспект Волі, 50, каб. 32.

1.13. Засновниками Асоціації є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВІЧИНЮК, ГЛАМАЗДА ТА ПАРТНЕРИ», місцезнаходження: 43000, Україна, Волинська обл.,  м. Луцьк, проспект Волі, 50, каб. 32, код ЄДРПОУ 38474364,

– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН «ГАРАНТ», місцезнаходження: 43000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 2, код ЄДРПОУ 38272866.

 1. Юридичний статус Асоціації

 

2.1. Асоціація є юридичною особою та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, що їй належить, відповідно до законодавства України і цього Статуту.

2.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді. Учасники Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями Учасників Асоціації.

2.3. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить, на яке, згідно із законодавством України, може бути звернене стягнення. Учасники Асоціації не зберігають прав на майно, що передане ними у власність Асоціації.

2.4. Учасники Асоціації зберігають свою самостійність та права юридичної особи. Асоціація не втручається в господарську чи іншу діяльність Учасників Асоціації і не ухвалює відносно них управлінських рішень.

2.5. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контроль або управління ними.

2.6. Асоціація та Учасники Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть призвести до появи монопольного утворення, монополізації ринків, обмеження конкуренції.

2.7. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність Учасників Асоціації, погодження їх конкурентної поведінки або обмеження конкуренції між ними.

2.8. Асоціація здійснює свою діяльність на всій території України у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

2.9. Асоціація є вільною у виборі напрямів своєї діяльності у межах Статуту. Обмеження діяльності Асоціації може встановлюватись тільки Конституцією та Законами України.

2.10. У встановленому чинним законодавством порядку Асоціація має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає Статутним цілям і задачам Асоціації.

2.11. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

2.12. Права юридичної особи Асоціація набуває з дати її державної реєстрації у порядку передбаченому законодавством України.

2.13. Асоціація створюється на невизначений термін.

 3.      Мета (предмет) діяльності, виробничі та управлінські функцій Асоціації 3.1. Асоціація утворюється лише як договірне об’єднання, яке не є господарським  товариством чи підприємством. 3.2. Засновники (Учасники) Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності. 3.3. Метою (предметом) діяльності Асоціації є лише координація господарської діяльності Учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.

3.4. Предметом діяльності Асоціації є здійснення координації діяльності її Учасників з наступних питань:

3.4.1. співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування ринку юридичних послуг;

3.4.2. захист інтересів Учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

3.4.3. створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод та арбітражу;

3.4.4. сприяння розвитку ринку юридичних послуг в Україні;

3.4.5. сприяння підвищенню ефективності та якості надання юридичних послуг (послуг в сфері права) в Україні;

3.4.6. сприяння створенню умов для виходу Учасників Асоціації на закордонні ринки юридичних послуг;

3.4.7. сприяння професійному розвитку Учасників Асоціації;

3.4.8. сприяння поширенню правових знань серед Учасників Асоціації;

3.4.9. надання членам Асоціації методичної та інформаційної допомоги;

3.4.10. роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації та проведення в Україні та за її межами лекцій, семінарів, тренінгів, конференцій, зустрічей та інших інформаційно-освітніх заходів за участю вітчизняних та іноземних спеціалістів;

3.4.11. організація та проведення правничих досліджень та конкурсів;

3.4.12. взаємодія з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями;

3.4.13. встановлення та розвиток фахових інформаційних зв’язків Учасників Асоціації;

3.4.14. одержання від органів влади і управління, органів місцевого самоврядування інформації, необхідної для виконання своїх цілей і завдань;

3.4.15. внесення пропозицій до органів влади і управління;

3.4.16. розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей;

3.4.17. організація неприбуткової видавничої діяльності;

3.4.18. здійснення експертно-консультативної діяльності з питань, що входять до компетенції Асоціації, та видання відповідних документів;

3.4.19. участь в розробці нормативно-правових документів на ринку юридичних послуг;

3.4.20. сприяння юридичному забезпеченню діяльності Учасників Асоціації;

3.4.21. надання інформаційних, рекламних, консультативних послуг Учасникам Асоціації на безоплатній основі;

3.4.22. сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації юридичних кадрів Учасників Асоціації;

3.4.23. сприяння в підвищенні ділової кваліфікації керівництва, спеціалістів, здійсненні стажування кадрів;

3.4.24. сприяння у видавництві науково-методичної літератури з питань, що стосуються діяльності Учасників Асоціації та випуску інших видань інформаційного характеру;

3.4.25. сприяння розвитку і укріпленню міжнародних професійних зв’язків і співробітництва Учасників Асоціації з закордонними організаціями і компаніями в області надання юридичних послуг;

3.4.26. організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на ринках юридичних послуг і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед Учасників Асоціації;

3.4.27. формування системи професійної підготовки своїх Учасників, регулярного   публікування інформації про роботу Асоціації та її Учасників, про галузеві проблеми,  іноземний досвід;

3.4.28. надання лише методичної допомоги Учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників Учасників Асоціації;

3.4.29. інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України і спрямована на виконання статутних цілей Асоціації.

3.5. Асоціація ні за яких обставин не рекомендує ціни на юридичні послуги, не здійснює обміну інформацією стосовно середніх цін чи середнього рівня витрат, не попереджує про заплановані зміни у діях Учасників Асоціації на ринках надання юридичних послуг.

3.6. Асоціація має право збирати інформацію, що стосується діяльності Учасників Асоціації лише про проблеми,  які  виникають  у  процесі  здійснення  діяльності Учасників   Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення; інформацію, яка може  сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями; технічну інформацію та інформацію про освіту Учасників Асоціації.

3.7. Зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця  після її збирання та не може використовуватися проти Учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших Учасників Асоціації, конкурентів та споживачів.

 1. Членство в Асоціації

 

 • Асоціація є вільною для вступу/виходу нових Учасників.
 • Учасником Асоціації може бути будь-який суб’єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність у сфері права відповідно до законодавства України, має відповідні ліцензії та підтримує предмет і мету діяльності Асоціації, згодна виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.
 • Засновники Асоціації, а також всі підприємства, організації та установи, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників Асоціації, так і на інших її членів.
 • Учасники Асоціації (юридичні особи) приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх уповноважених представників (фізичних осіб) у порядку, встановленому цим Статутом.
 • Відносини між Асоціацією та її Учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.
 • Заяви та скарги Учасників Асоціації щодо рішень органів управління Асоціації вирішуються Загальними зборами Учасників Асоціації.
 • Учасники Асоціації мають право:

4.7.1.   брати участь в Загальних зборах Учасників Асоціації;

4.7.2. очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації;

4.7.3. вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Учасників Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;

4.7.4. отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;

4.7.5. звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;

4.7.6. користуватися послугами Асоціації;

4.7.7. використовувати логотип Асоціації, затверджений Загальними зборами Учасників Асоціації.

 • Учасники Асоціації зобов’язані:

4.8.1. дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів Учасників Асоціації;

4.8.2. приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;

4.8.3. своєчасно вносити вступні та членські внески;

4.8.4. надавати органам управління Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;

4.8.5. керуватися в своїй діяльності засадами етики;

4.8.6. дбати про добре ім’я та репутацію Асоціації.

 • Рішення про прийняття до складу Асоціації нових Учасників Асоціації приймається Президентом Асоціації та затверджується Загальними зборами Учасників Асоціації на найближчому засіданні на підставі попередньої письмової заяви претендента (яка подається за затвердженим Загальними зборами Учасників Асоціації зразком). З моменту прийняття рішення Загальними зборами Учасників Асоціації претендент є Учасником Асоціації.
 • Правила та порядок вступу до Асоціації, форми заяви про вступ і вихід з неї встановлюються Загальними зборами Учасників Асоціації.

4.11. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням Учасника Асоціації або при виході Учасника з Асоціації.

 • Учасник Асоціації виключається з Асоціації за умови, якщо:
  • Учасник Асоціації припиняє свою діяльність;
  • компетентний орган відзиває (анулює) видану Учаснику Асоціації відповідну ліцензію;
  • Учасник Асоціації не виконує вимог, передбачених законодавством та Статутом Асоціації;
  • Учасник не сплатив у визначені строки та у встановлених розмірах внесків, передбачених Загальними зборами Учасників Асоціації.
 • Будь-який Учасник Асоціації може вийти з неї, подавши письмову заяву Президенту Асоціації.
 • Рішення про вихід Учасника Асоціації приймається Президентом Асоціації та затверджується Загальними зборами Учасників Асоціації. Рішення Загальних зборів Учасників Асоціації оформлюється відповідним протоколом.
 • У випадку ухвалення рішення про виключення Учасника з Асоціації, його керівнику направляється письмове повідомлення про призупинення його участі в Асоціації. Від дати прийняття рішення Загальних зборів Учасників Асоціації призупиняється його право користуватися правами і пільгами Учасника Асоціації.
 1. Органи управління Асоціації
 • Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори Учасників Асоціації (далі Загальні збори), які скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Загальних зборів скликаються з ініціативи Президента Асоціації, за пропозицією Ревізійної комісії, або за заявою не менш як 1/3 Учасників Асоціації для вирішення термінових питань, що виникають у процесі діяльності Асоціації.
 • Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації. Про скликання Загальних зборів Учасники Асоціації повідомляються письмово за місяць до проведення Загальних зборів. В повідомленні зазначаються питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів.

5.3. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

5.3.1. затвердження Статуту Асоціації, внесення до нього змін і доповнень;

5.3.2. затвердження рішень Президента Асоціації про прийняття до Асоціації нових Учасників та про виключення зі складу Учасників Асоціації;

5.3.3. встановлення розміру фонду розвитку і утримання Асоціації та інших фондів, порядку їх утворення, витрачання і зміни;

5.3.4. затвердження програми діяльності та звітів про роботу Асоціації;

5.3.5. обрання Президента Асоціації та Ревізійної комісії;

5.3.6. затвердження положень, правил та інших внутрішніх документів, що стосуються діяльності Асоціації;

5.3.7. визначення розмірів вступних і членських внесків та порядку їх сплати;

5.3.8. розпорядження майном Асоціації;

5.3.9. прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Асоціації;

5.3.10. розгляд і затвердження звітів Президента та Ревізійної комісії Асоціації;

5.3.11. прийняття рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

5.3.12. делегування певної частини належних Загальним зборам повноважень Президентові Асоціації.

На розгляд Загальних зборів Учасників Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності Асоціації.

5.4. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів.

5.5. Загальні збори правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 1/2 кількості уповноважених представників Учасників Асоціації.

5.6. На Загальних зборах кожен Учасник Асоціації представлений одним уповноважним представником, повноваження якого підтверджуються протоколом або рішенням вищого органу управління Учасника. Уповноважений представник Учасника Асоціації на Загальних зборах має один голос.

5.7. Загальні збори приймають рішення стосовно питань віднесених до їх компетенції шляхом складення відповідного документу «Протокол Загальних зборів Учасників Асоціації», який оформлюється у письмовій формі, підписується обраними на Загальних зборах головою та секретарем Загальних зборів, та посвідчується печаткою Асоціації. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для виконання Учасниками Асоціації, її Президентом, якщо вони не суперечать Статуту та чинному законодавству України.

5.8. Виконавчим органом Асоціації, який вирішує поточні питання діяльності Асоціації, є Президент Асоціації.

5.9. Президент Асоціації обирається Загальними зборами строком на два роки з правом переобрання. Повноваження Президента Асоціації припиняються обранням нового Президента Асоціації. У випадку не переобрання Президента на новий строк, він продовжує виконання своїх повноважень до моменту його переобрання.

5.10. Президент Асоціації має наступні повноваження:

5.10.1. діє без довіреності від імені Асоціації і представляє її у відносинах з юридичними і фізичними особами, в органах державної влади і управління, міжнародних організаціях в Україні і за кордоном;

5.10.2. укладає від імені Асоціації договори, інші угоди;

5.10.3. здійснює прийом та виключення Учасників Асоціації з наступним затвердженням цих рішень Загальними зборами;

5.10.4. організовує виконання рішень Загальних зборів;

5.10.5. розробляє та затверджує поточні плани діяльності Асоціації та заходи, необхідні для їх виконання;

5.10.6. затверджує штатний розпис працівників Асоціації;

5.10.7. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Асоціації, надання річної фінансової звітності Асоціації на затвердження Загальних зборів;

5.10.8. приймає та звільняє працівників Асоціації, веде облік кадрів, встановлює системи заохочення та накладення стягнень на працівників Асоціації;

5.10.9. розпоряджається майном та коштами Асоціації у межах кошторису згідно з рішеннями Загальних зборів;

5.10.10. розподіляє обов’язки між працівниками Асоціації, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань діяльності Асоціації в межах своїх повноважень;

5.10.11. забезпечує дотримання трудового законодавства і трудової дисципліни, відповідає за виконання необхідних заходів по техніці безпеки і санітарних норм, працівниками Асоціації;

5.10.12. в межах своєї компетенції видає розпорядження та накази, які обов’язкові до виконання всіма Учасниками Асоціаціїї;

5.10.13. здійснює інші дії передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів.

5.11. Президент Асоціації підзвітний Загальним зборам Учасників Асоціації, несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень.

5.12. Президент вирішує всі питання діяльності Асоціації, крім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів. Також Президент може вирішувати інші питання делеговані йому Загальними зборами Учасників Асоціації.

5.13. Президент Асоціації здійснює свою діяльність на громадських засадах.

5.14. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Асоціації здійснюється Ревізійною комісією. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами.

5.15. Ревізійна комісія та її Голова обираються Загальними зборами в складі Голови та членів з числа Учасників Асоціації терміном на 5 років.

5.16. Ревізійна комісія проводить планові ревізії перед скликанням чергових Загальних зборів за дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою, позапланові ревізії проводяться за вимогою не менш як 1/3 (однієї третини) Учасників Асоціації.

5.17. Ревізійна комісія вправі вимагати та їй повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а в разі необхідності – особисті пояснення від посадових осіб Асоціації. Вимоги Ревізійної комісії обов’язкові для виконання.

5.18. Ревізійна комісія зобов`язана скликати позачергові Загальні збори, якщо виникла серйозна загроза інтересам Асоціації чи виявлені зловживання посадових осіб.

5.19. Ревізійна комісія для здійснення перевірок залучає в необхідних випадках аудиторські організації.

5.20. Президент Асоціації не може бути обраним до складу Ревізійної комісії.

5.21. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на ньому були присутні не менш 2/3 її членів.

5.22. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

 1. Майно та кошти Асоціації

6.1. Асоціація може мати у власності грошові кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:

6.2.1. разових (вступних) і періодичних (членських) внесків Учасників Асоціації;

6.2.2. пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;

6.2.3. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів,  державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи  технічної, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

6.2.4. доходів, отриманих як третейський збір;

6.2.5. надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення  лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.

6.3. Внески Учасників Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за узгодженням між Учасником Асоціації та Загальними зборами Учасників Асоціації у гривнях. Асоціація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане в якості внеску.

6.4. Порядок, розміри і строки сплати вступного і членських внесків визначаються Положенням, яке затверджується Загальними зборами Учасників Асоціаціїі, які можуть змінюватись за рекомендацією Президента Асоціації та рішенням Загальних зборів.

6.5. Учасники Асоціації не зберігають майнових прав на передане Асоціації у власність майно у вигляді вступних і членських внесків.

6.6. Вступні і членські внески Учасників Асоціації використовуються на утримання апарату управління Асоціації, консультаційної служби Асоціації (у разі необхідності) і забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Асоціації.

6.7. Право власності Асоціації реалізується Загальними зборами Учасників Асоціації, у порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

6.8. Керівництво фінансовою діяльністю Асоціації здійснюється Президентом Асоціації.6.9. Кошти та інше майно Асоціації не можуть перерозподілятись між Учасниками Асоціації і використовуються для виконання їх статутних цілей та завдань.6.10. У разі припинення членства в Асоціації або відмови вкладника від співробітництва з Асоціацією внесені кошти та майно, які були передані Асоціації у власність, поверненню не підлягають.6.11. Перевірки фінансової діяльності Асоціації здійснюються державною податковою адміністрацією, іншими державними органами в межах їх компетенції.6.12. Для більш ефективного і оперативного контролю за добровільними внесками, Асоціація може за письмовою вимогою юридичних осіб – Учасників Асоціації, надавати їм повну інформацію про використання переданих ними в Асоціацію коштів або майна.

6.13. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Асоціації за рішенням суду.

 1. Трудовий колектив Асоціації

 

7.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Асоціації на основі трудового договору (контракту), а також інших форм договорів, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Асоціації.

7.2. Асоціація через Президента здійснює організацію праці, заходи із забезпечення трудової і виробничої дисципліни, охорони праці, дотримання правил санітарії і техніки безпеки відповідно до чинного законодавства.

7.3. Асоціація через свої органи управління самостійно визначає загальну кількість працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, необхідність залучення тимчасових працівників і сумісників.

7.4. Соціальні та трудові гарантії працівників Асоціації гарантуються чинним законодавством України.

 1. Комерційна таємниця

8.1. Асоціація гарантує нерозголошення таємниці, яка є конфіденційною інформацією її Учасників і стала відома Асоціації внаслідок здійснення останньою своєї статутної діяльності. Перелік інформації, що становить комерційну таємницю, визначається Президентом Асоціації.

 1. Припинення діяльності Асоціації

9.1. Діяльність Асоціації може бути припинено в результаті реорганізації або ліквідації Асоціації.

9.2. Рішення про припипення діяльності Acoціації приймається не менш ніж двома третинами голосiв від присутніх Учасників на Загальних зборах Учасників Асоціації або уповноваженими державними органами.

9.3. Загальні збори Учасників Асоціації або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Асоціації, при прийняті такого рішення призначають ліквідаційну комісію та встановлюють порядок та строки проведення ліквідації, при цьому використання майна та коштів Acoціації визначаються відповідно до законодавства України та Статуту. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Acoціації.

9.4. Ліквідаційна комісія розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Асоціації що припиняється, повідомлення про припинення діяльності Асоціації та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Асоціації.

9.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, яка ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

9.6. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

9.7. Кошти та майно Acoціації у разі її реорганізації переходить до новостворених юридичних осіб.

9.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Acоціації, здійснює необхідні розрахунки, складає ліквідаційний баланс i подає його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

9.9. Асоціація є такою, що припинилася, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 1. Інші положення

10.1. У частині, не передбаченій даним Статутом, Асоціація керується чинним законодавством України.

10.2. Визнання у встановленому порядку будь-яких положень даного Статуту недійсними не тягне за собою визнання його недійсним в цілому. В цьому випадку Загальні збори приймають рішення про внесення змін або доповнень до Статуту, які не суперечать чинному законодавству України.

10.3. Зміни внесенні до Статуту Асоціації набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

10.4. Заголовки розділів даного Статуту вказані для зручності користування його текстом, і не можуть прийматися до уваги при тлумаченні будь-якого пункту Статуту, та розглядатися як такі, що визначають або пояснюють будь-яке положення Статуту.

10.5. Статут Підприємства складений з 10 (десяти) розділів на 12 (дванадцяти) аркушах.

Засновники (Учасники) Асоціації:

 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВІЧИНЮК, ГЛАМАЗДА ТА ПАРТНЕРИ» в особі директора:
 • Вічинюка Максима Анатолійовича
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН «ГАРАНТ» в особі директора:
 • Тарасенка Олександра Всеволодовича