Публічний Договір (Оферта)

 

Логотип

ЮрАвтоСупровід

         ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ВІЧИНЮК, ГЛАМАЗДА ТА ПАРТНЕРИ», в особі директора Вічинюк Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (надалі «Виконавець») з однієї сторони, керуючись ст. 633 ЦК України, пропонує необмеженому колу осіб (надалі «Замовник») з другої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), укласти договір про ЮрАвтоСупровід (надалі «Договір») на нижченаведених умовах:

1. Предмет Договору

1.1. За даним Договором Замовник бере на себе зобов’язання передати Виконавцеві грошові кошти в розмірі та порядку передбаченому п.2.1. Договору, а Виконавець зобов’язується прийняти їх та надавати Замовнику на його вимогу наступні послуги:

› інформування на запит Замовника про зміни в чинному законодавстві України, що стосуються Правил дорожнього руху;

› підготовка процесуальних документів при оскарженні винесених органами Державтоінспекції постанов по справах про адміністративні правопорушення, внаслідок експлуатації транспортного засобу Замовника. Процесуальні документи – позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, клопотання, заяви, претензії, скарги, відзиви, заперечення, письмові пояснення тощо;

› юридичні консультації з питань, які виникли у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою (надалі «ДТП»), за участю транспортного засобу Замовника;

› юридичні консультації з питань процедури відшкодування шкоди, завданої внаслідок ДТП, за участю транспортного засобу Замовника;

› підготовка процесуальних документів при відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок ДТП, за участю транспортного засобу Замовника;

› підготовка процесуальних документів при стягненні страхового відшкодування з недобросовісного страховика у справах по ДТП, за участю транспортного засобу Замовника;

› підготовка процесуальних документів при оскарженні незаконних рішень та дій суб’єктів владних повноважень, що стосуються ДТП, за участю транспортного засобу Замовника.

1.2. Під транспортним засобом Замовника слід розуміти автомобіль, який перебуває у власності або в користуванні Замовника, марка та державний номерний знак якого зазначається при замовленні даної послуги.

1.2.Зустрічі, пов’язані з виконанням даного Договору, проводяться за місцезнаходженням Виконавця.

2. Плата за Договором

2.1.Вартість послуг, передбачених п. 1.1. Договору становить 600 (шістсот) грн. в рік. Плата за Договором є підставою для надання юридичних послуг згідно Договору. Офіційні витрати, пов’язані з наданням юридичних послуг згідно умов даного Договору, а саме: сплата державного мита, судового збору, оплата послуг нотаріуса та інше, не включаються у вартість послуг, які надаються Виконавцем на умовах даного Договору.

2.2.Платежі за даним Договором здійснюються Замовником безготівково – шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Зобов’язання Замовника, передбачені п. 2.3.2. Договору, вважаються виконаними з моменту зарахування коштів, розмір яких закріплений в п. 2.1. Договору, на поточному рахунку Виконавця в банківській установі. Всі платежі за даним Договором здійснюються в національній валюті України – гривні. Усі витрати, пов’язані з перерахуванням коштів на рахунок Виконавця несе Замовник.

2.3. Власники «Пластикових карток ЮрАвтоСупровід” Перший місяць з моменту реєстрації картки на сайті Виконавця отримують послуги на умовах даного Договору безкоштовно. Після закінчення місячного строку Замовник має право отримати послуги передачені даним Договором здійснивши оплату в розмірі передбаченому п. 2.1. Договору на загальних умовах.

3. Права і обов’язки Сторін

3.1.Виконавець за даним Договором зобов’язується:

3.1.1.надавати Замовнику юридичні послуги, передбачені п. 1.1. даного Договору, в належній кількості та якості з моменту здійснення повної оплати вартості даних послуг у строки та в порядок передбачений п. 2.1. Договору.

3.2.Виконавець за даним Договором має право:

3.2.1.на отримання від Замовника всієї наявної у нього усної та письмової інформації, необхідної для виконання своїх зобов’язань за даним Договором. Використовувати інформацію, в тому числі конфіденційну, отриману в процесі виконання даного Договору, зокрема шляхом передання такої інформації третім особам під час представництва інтересів Замовника;

3.3.Замовник за цим Договором повинен:

3.3.1.надавати Виконавцеві всю наявну усну та письмову інформацію, необхідну для виконання останнім своїх зобов’язань за даним Договором;

3.3.2.оплатити передбачені даним Договором юридичні послуги в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені Договором.

3.4.Замовник за даним Договором має право:

3.4.1.вимагати від Виконавця повернення документів, що були передані Замовником Виконавцеві для виконання останнім зобов’язань за даним Договором;

3.4.2.якщо Замовник вважає, що послуги надаються в неналежній якості та кількості, останній звертається з письмовою претензією до Виконавця, який зобов’язується розглянути дану претензію протягом 10 (десяти) днів. У разі якщо на адресу Виконавця протягом 5 (п’яти) днів після закінчення строку дії Договору не надійшло письмової претензії від Замовника, послуги, обумовлені даним Договором, вважаються наданими в належній кількості та якості, та такими, що прийняті Замовником.

3.5.Якщо протягом строку дії даного Договору Замовник не звертався до Виконавця з приводу надання юридичних послуг, передбачених п. 1.1. Договору, перераховані Виконавцеві грошові кошти поверненню не підлягають.

3.6. Юридичні послуги, передбачені п.1.1. Договору, надаються Виконавцем Замовнику на умовах даного Договору з приводу подій (ДТП, винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності тощо), які відбулись безпосередньо після здійснення оплати Замовником та в період, за який здійснено оплату згідно п. 2.1. Договору. Якщо необхідність у юридичних послугах, передбачених п.1.1. Договору, виникла у Клієнта в зв’язку з подіями (ДТП, винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності тощо), які відбулись поза періодом, за який здійснено оплату згідно п. 2.1. Договору, Виконавець має право відмовити Замовнику в наданні юридичних послуг на умовах даного Договору.

4. Інші умови Договору

4.1. Строк дії Договору починає свій перебіг з моменту здійснення Замовником оплати послуг згідно п. 2.1. Договору та закінчується через один рік.

4.2. За порушення умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України та/або даного Договору.

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачати, ні запобігти розумними засобами (форс-мажор). У разі, якщо іншим учасником ДТП з яким виник спір, є особа, що уклала із Виконавцем аналогічний Договір, останній зобов’язаний забезпечити одну із сторін спору третьою особою, яка зобов’язана надати послуги передбачені Договором безкоштовно, в такому разі послуги Виконавця вважаються надані належним чином.

4.4. Усі спори та розбіжності за даним Договором між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

4.5. Замовник шляхом прийняття пропозиції укласти даний Договір підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних в межах необхідних для виконання  умов даного Договору.

5. Виконавець

ТзОВ «ЮК «ВІЧИНЮК, ГЛАМАЗДА ТА ПАРТНЕРИ»

43000, Волинська обл., м. Луцьк,

вул. Підгаєцька, 3, Код ЄДРПОУ 38474364,

Реквізити рахунку: п/р 26005300605890,

Волинське обласне управління АТ «Державний Ощадний банк України»,

МФО 303398, Код ЄДРПОУ банку 09303328

 

 

Редакція чинна від 01.07.2015 р.                                                                                                                 І.В. Вічинюк